Legal Notice

Rättsligt meddelande

All text samt fotografier/bilder är skyddade enligt den Svenska Upphovsrättslagen (1960:729).

Upphovsmannen har:

Ekonomiska rättigheter

  • rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, till exempel fotokopiering eller annan kopiering.
  • rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket.

Ideella rättigheter

  • rätt att – i den omfattning och på sätt som god sed kräver – bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.
  • rätt till respekt för verket, det vill säga att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då namnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, överlåtas på en annan person.

Legal Notice

All text and photographs / images are protected under the Swedish Copyright Act (1960:729).

Author haves:

Economic Rights

  • the right to authorize or prohibit the reproduction of the work, such as photocopying orother reproduction.
  • right to make the work accessible to the public, ie. to perform the work publicly, to showthe public or to distribute copies of the work.

Moral Rights

  • right – to the extent and in ways that morality requires – to be named in connection withthe work used.
  • right to respect for the work, that is, work may not be altered or made available to the public in one form or in a context that is prejudicial to the author’s literary or artisticreputation or individuality.

In some cases, permission to use works without prejudice to the copyright protection,economic rights. The moral rights should however always be observed. For example, must be allowed to quote from public works, but must then name the source. Economicrights may also, unlike the non-profit, transferred to another person.